بیتون

بیتون ( B-TON = BIG TOKEN )

 

بیتون اعتبار بزرگ و ارزشمندترین اعتبار ویت‌رین است.

ارزش هر واحد آن  معادل ۱۰۰۰۰ تومان است. هر ۱ بیتون معادل ۱۰ التون یا ۱۰۰ ویتون است.

راهنمایی مرتبط