اِلتون

اِلتون( L-TON = LITTLE TOKEN )

 

اِلتون اعتبار کوچک و کاربردی‌ترین اعتبار ویت‌رین است. ارزش هر واحد آن معادل ۱۰۰۰ تومان است. هر ۱ التون معادل ۱۰ ویتون است.

راهنمایی مرتبط