آشنایی با اعتبارات

اعتبارات ویت‌رین چندتا هستند و هرکدام چه ارزشی دارند؟

ویت‌رین دو دسته اعتبار دارد:

اعتبارات نقدی که به ترتیب ارزش، ویتون، التون و بیتون نام دارند.

و اعتبارات دیگر که ویژه بازی هستند به ترتیب ارزش، تیکت و جیتون نام دارند.

این اعتبارات با ارزش‌های مختلفی تعریف شده‌ و قابل تبدیل به یکدیگر هستند.

راهنمایی مرتبط